En català (en español más abajo, in english below):

CONVOCATÒRIA ART I TERRITORI
RESIDÈNCIES A CAL GRAS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES CREATIUS
Descarrega aquí / descarga aquí / download here

Cal Gras és una Residència d’artistes situada a Avinyó (el Bages), un poble de 2.200 habitants que es troba al centre de Catalunya, entre Manresa i Vic, un entorn rural a una hora de Barcelona.

El centre compta amb diverses sales per al desenvolupament de projectes de creació, d’experimentació i de pensament. És una casa pensada per oferir allotjament temporal i comunitari, amb diversos dormitoris, cuina i menjador.

Tenim una especial cura amb la interacció entre residents, així com amb el territori, facilitant l’intercanvi i el diàleg cultural amb els diversos col·lectius i individus que el conformen.

BASES

 1. Objectiu: des de Cal Gras obrim una convocatòria per a la realització d’estades gratuïtes al centre per al desenvolupament de projectes de creació.
 2. Destinataris:
 3. A) Creadors de tots els àmbits (arts visuals, escèniques, literàries, musicals i de pensament) que amb el seu treball generin noves mirades al territori.
 4. B) Col·lectius transdisciplinars que incloguin artistes, investigadors, antropòlegs, arquitectes, educadors… per elaborar projectes que repensin el territori. (Col·lectius de fins a 4 persones)
 5. Durada: estada de treball d’un mínim de 7 dies a un màxim de 15 dies, entre els mesos d’abril a juliol o entre octubre i novembre de 2022.
 6. Condicions:

Des de Cal Gras oferim:

 1. Allotjament gratuït en habitacions individuals o compartides (en cas de grups), amb ús d’espais comuns (cuina, menjador, sales d’estar, etc).
 2. Espais de treball, sales de reunió, biblioteca, wifi. Vegeu les característiques de les sales a la pàgina web del centre.
 3. El centre facilita el contacte amb el territori, així com el contacte amb serveis i proveïdors del material necessari per als projectes.
 4. Predisposició per mostrar a Cal Gras, o al territori, el treball fet durant l’estada

Què esperem dels creadors/es:

 1. Han de fer-se càrrec del seu transport, dietes i material.
 2. Que siguin regulars i seriosos en el seu treball.
 3. Que tinguin predisposició a mostrar i/o compartir el seu procés creatiu.
 4. Sol·licitud:

Els interessats en la convocatòria poden enviar el seu projecte a: residencia@calgras.cat, indicant al títol del correu “Art i Territori + nom de l’artista” i adjuntant la documentació següent:

 1. Un sol document amb:
  1. Dades de contacte del responsable del projecte (adjunteu una imatge del DNI o del passaport).
  2. Número de participants a la residència, amb nom i cognoms (màx. 4).
 • Proposta de dates per a la residència i dates alternatives.
 1. Espai que es necessita per treballar.
 2. Projecte creatiu que es vol desenvolupar, en un màxim de 3 fulls, que inclogui una proposta d’activitat oberta al públic per dur a terme al centre o al territori (portes obertes, conferència, mostra, actuació, taller, etc.).
 3. Breu currículum (màxim 1 full) i mostra d’obra (mitjançant vincle o un màxim de 3 adjunts).
 4. Selecció i calendari:
 5. Es poden enviar les sol·licituds fins al dia 14 de març de 2022.
 6. La resolució de la convocatòria es notificarà mitjançant correu electrònic abans del dia 21 de març de 2022. Una vegada notificat als interessats es penjarà a la nostra web o xarxes socials.
 7. La selecció serà feta per l’equip del centre i un comissari d’art extern.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES. La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació d’aquestes bases i de la seva resolució, així com dels canvis que, per factors aliens a l’equip de Cal Gras, es puguin produir posteriorment.

En castellano:

CONVOCATORIA ARTE Y TERRITORIO

RESIDENCIAS PARA AL DESARROLLO DE PROYECTOS CREATIVOS

La Residencia de Artistas Cal Gras es una casa que dispone de varios talleres y salas condicionadas per el desarrollo de proyectos de creación, experimentación y pensamiento. Es una residencia pensada para ofrecer alojamiento temporal y comunitario, con varios dormitorios, cocina y comedor.

Se encuentra en el municipio de Avinyó (provincia de Barcelona), un pueblo de 2.200 habitantes situado en el centro de Catalunya, un entorno rural a una hora de Barcelona.

Tenemos especial cuidado con la interacción entre residentes, así como con el territorio, facilitando el intercambio y el diálogo cultural con los diversos colectivos e individuos que lo conforman.

BASES

 1. Objetivo: des de Cal Gras abrimos una convocatoria para becar residencia a creadores, para el desarrollo de proyectos de creación.
 2. Destinatarios:
 3. A) Creadoras de todos los ámbitos (artes visuales, escénicas, literarias, musicales y de pensamiento) que con su trabajo generen nuevas miradas al territorio.
 4. B) Colectivos transdisciplinares que incluyan artistas, investigadoras, antropólogos, arquitectas, educadores… para elaborar proyectos que repiensen el territorio. (Colectivos de hasta 4 personas)
 5. Duración: Estancia de trabajo de un mínimo de 7 días a un máximo de 15 días, entre los meses de abril a julio o entre octubre y noviembre de 2022.
 6. Condiciones:

Desde Cal Gras ofrecemos:

 1. Alojamiento gratuito en habitaciones individuales o compartidas (en caso de grupos), con uso de espacios comunes (cocina, comedor, salas de estar, etc).
 2. Espacios de trabajo, salas de reunión, biblioteca, wifi. Vea las características de las salas en la página web del centro.
 3. El centro facilita el contacto con el territorio así como el contacto con servicios y proveedores del material necesario para los proyectos.
 4. Predisposición para mostrar en Cal Gras, o en el territorio, el trabajo realizado durante la estancia.

Qué esperamos de los creadores/as:

 1. Tienen que hacerse cargo de su transporte, dietas y material.
 2. Que sean regulares y serios en su trabajo.
 3. Que tengan predisposición a mostrar y compartir su proceso creativo.
 4. Solicitud:

Los interesados ​​en la convocatoria pueden enviar su proyecto a: residencia@calgras.cat, indicando en el título del correo “Arte y Territorio + nombre del artista” y adjuntando la siguiente documentación:

 1. Un solo documento con:
  • Datos de contacto del responsable del proyecto (adjunte una imagen del DNI o del pasaporte).
  • Número de participantes en la residencia, con nombre y apellidos (máx. 4).
  • Propuesta de fechas para la residencia y fechas alternativas.
  • Espacio que necesita para trabajar.
 2. Proyecto creativo que se quiere desarrollar, en un máximo de 3 hojas, que incluya una propuesta de actividad abierta al público para llevar a cabo en el centro o en el territorio (puertas abiertas, conferencia, muestra, actuación, taller, etc.).
 3. Breve currículum (máximo 1 hoja) y muestra de obra (mediante vínculo o un máximo de 3 adjuntos).
 4. Selección y calendario
 5. Se pueden enviar las solicitudes hasta el 14 de marzo de 2022.
 6. La resolución de la convocatoria se notificará mediante correo electrónico antes del día 21 de marzo de 2022. Una vez notificado a los interesados ​​se colgará en nuestra web o redes sociales.
 7. La selección será hecha por el equipo del centro y un comisario de arte externo.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES. La participación en esta convocatoria comporta la aceptación de estas bases y de su resolución, así como de los cambios que, por factores ajenos al equipo de Cal Gras, se puedan producir posteriormente.

ENGLISH:

RESIDENCY CALL: ART & TERRITORY

Cal Gras residency for the development of creative projects

Cal Gras is a rural home based in Avinyó (Bages), a 2200 inhabitants town between Manresa and Vic and just one hour away from Barcelona (by car or public trasnport).

The space has several rehearsal ond studio rooms were to develop creative, experimentation, academic, filosofical, cientific and so on projects. Cal Gras offers temporary comunitary accomodation, with several bedrooms, a shared kitchen and a dinning-living room.

We treat with special care the interaction within residents, as well as within the territory we cohexist. Always helping in the exchange and the cultural dialogue between the diverse collectives and individuals that are construcing it.

TERMS

 1. Objectives: offer free residencies focussed on the development of creative projects.
 2. Audience:
 3. A) Creators from all sectors/disciplines (visual arts, performing arts, literary, musical and reflection) that within their work are suggesting new approaches to work with or from the territory we cohexist.
 4. B) Transdisciplinary collectives which involve artists, invesitgators, antropologists, architects, educators,… to eleaborate projects which rethink the territory (maximum collectives of 4 people).
 5. Duration: the stay must be a minimum of 7 days and a maximum of 15 days, between the months of April and July or October and November of 2022.
 6. Conditions:

From Cal Gras we offer:

 1. Free accomodation in individual or shared rooms and usage of common spaces (kitchen, dinning room, living room, bathrooms).
 2. Working spaces, meeting rooms, library and wifi. Please check the characteristics of our spaces on our website.
 3. Cal Gras failitates direct contact with the territori, as well as sevices and material providers in case it is necessary for the project.
 4. Transport and diets are at the artist expense.
 5. Our own space (or the territory) to showcase the work done during the residency.

What do we expect from the creators?

 1. Transport, diets and materials are at the artist expense.
 2. Regular and strict with their work.
 3. Willingness to showcase the creative proces at the end of the residency with an audience.
 1. How to apply:

If you are intersted you can send your project at residencia@calgras.cat

 1. Email concept: “Art i Territorri + name of the artist”
 2. Attach the following information:
  1. In ONE DOCUMENT
   1. Project leader contact details (please attach an image of your ID or Passport).
   2. Number of paricipants and their names and surnames (maximum 4 people).
 • Suggestion of dates for the residency and alternative dates.
 1. Description of space needed to work.
 1. Creative project to develop, a maximum of 3 pages including proposal of activity open to the public to showcase the work (eg. In an open doors format, conference, showcase, workshop, show, etc.)
 2. Brief curriculum (maximum 1 page) and some artistic work ( through link or a maximum of 3 attachements)
 3. Selection and calendar:
 4. We are receiveing proposals until the 14th of march 2022.
 5. The residency call resolution will be notified by email to all candidates before the 21st of March 2022. Once all creators are being notified we will share it on our website.
 6. The selection will be done by Cal Gras team and an external expert.

ACCEPTING THE TERMS. Taking part on this call means to accept the terms of this call and its resolution, as well as changes that due to unforseen reasons might have to be challenged.