Descarregar en català:

CONVOCATÒRIA DE RESIDÈNCIES A CAL GRAS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES CREATIUS

 

Descarregar en castellano:

CONVOCATORIA DE RESIDENCIAS EN CAL GRAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS CREATIVOS

 

CONVOCATÒRIA PROCREA 2020 (català)

CONVOCATÒRIA PER A RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES A CAL GRAS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES CREATIUS 

La Residència d’Artistes Cal Gras és una casa que disposa de diversos tallers i sales condicionades per al desenvolupament de projectes de creació, experimentació i pensament. És una residència pensada per oferir allotjament temporal i comunitari, amb diversos dormitoris, cuina i menjador.

Es troba al municipi d’Avinyó (el Bages), un poble de 2.200 habitants que es troba al centre de Catalunya, un entorn rural a una hora de Barcelona. 

Avinyó compta amb un centre educatiu que viu un procés transformador en molts sentits. Aquest 2019 li han atorgat  la condició d’Institut Escola permetent realitzar un seguiment del, també nou, projecte educatiu a secundaria.

Amb el canvi metodològic que porten a terme fan més protagonista l’alumnat en la construcció del propi coneixement i dóna rellevància al treball en equip i als processos d’investigació. A més, entenen l’Institut Escola com a un sistema no aïllat, si no vinculat amb el poble que també educa, coordinant-se amb les diferents entitats, institucions i empreses.

És amb el vincle amb la Residència d’Artistes Cal Gras que l’Institut Escola Barnola planteja el projecte ProCrea amb el repte d’encomanar a l’alumnat la passió transformadora dels processos creatius i el seu valor com a eina de connexió i d’aprenentatge significatiu.

 

BASES

1. Objectiu: la Residència d’Artistes Cal Gras i l’IE Barnola obren una convocatòria per becar residències a creadors, per al desenvolupament de projectes de creació i producció.

La temàtica general és Art i territori i es valoraran els projectes que proposin una reflexió, o una pràctica, en totes les vessants imaginables i utòpiques tractant: recursos naturals, sostenibilitat, història, cultura, societat, gestió, educació…

2. Destinataris: creadors de tots els àmbits (arts visuals, escèniques, literàries, musicals i de pensament) que amb el seu treball generin noves mirades al territori.

3. Durada: estada de treball d’un mínim de 7 dies a un màxim de 15 dies, entre el 20 de març i el 20 de juny de 2020. O entre l’3 d’octubre i el 20 de desembre.

4. Condicions:

a. L’Associació Cal Gras – Art i Territori ofereix diverses beques del 100% del cost de l’allotjament, en la Residencia de artistes Cal Gras, en habitacions individuals o compartides (en cas de grups), amb ús d’espais comuns (cuina, menjador, sales d’estar, etc). Els espais de treball, sales de reunió, biblioteca, wifi. Vegeu les característiques de les sales a la pàgina web de la residència.

b. L’Associació Cal Gras coordina el contacte amb la  gent del territori i l’IE Barnola d’Avinyó, així com amb serveis i proveïdors en el cas de necessitar aquests serveis.

c. El transport i la manutenció van a càrrec de l’artista.

d. Cal incloure una proposta per implicar o mostrar el treball realitzat amb una activitat per a l’IE Barnola. Aquesta serà consensuada i acompanyada pels organitzadors.

5. Sol·licitud: els artistes interessats en la convocatòria poden enviar el seu projecte a:

CAL GRAS – c/ Francesc Macià, 1 – 08279 Avinyó (Barcelona), o a serveis@calgras.cat, indicant al títol del correu “ProCrea + nom de l’artista” i adjuntant la documentació següent:

a. Un sol document amb:

i. Dades de contacte del responsable del projecte (adjunteu una imatge del DNI o del passaport).

ii. Número de participants a la residència, amb nom i cognoms.

iii. Proposta de dates per a la residència i dates alternatives.

iv. Espai que es necessita.

b. Projecte creatiu que es vol desenvolupar, en un màxim de 3 fulls, que inclogui una proposta d’activitat per dur a terme a Cal Gras, al centre educatiu d’Avinyó o al territori (mostra, actuació, taller, etc.).

c. Breu currículum (màxim 1 full) i mostra d’obra (mitjançant vincles o arxius adjunts).

6. Selecció i calendari:

a. Es poden enviar les sol·licituds fins al dia 21 de febrer de 2020.

b. La resolució de la convocatòria es notificarà mitjançant correu electrònic a partir del dia 28 de febrer de 2020. Una vegada notificat als interessats es penjarà a la nostra web.

c. La selecció serà feta per l’equip del centre, un membre de l’Associació Cultural Cal Gras i un representant del centre educatiu d’Avinyó.

convocatoriaCG18estr-1

 

CONVOCATORIA PROCREA 2020 (castellano)

CONVOCATORIA PARA RESIDENCIAS ARTÍSTICAS A CAL GRAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS CREATIVOS. 

La Residencia de Artistas Cal Gras es una casa que dispone de varios talleres y salas condicionadas per el desarrollo de proyectos de creación, experimentación y pensamiento. Es una residencia pensada para ofrecer alojamiento temporal y comunitario, con varios dormitorios, cocina y comedor.

Se encuentra en el municipio de Avinyó (provincia de Barcelona), un pueblo de 2.200 habitantes situado en el centro de Catalunya, un entorno rural a una hora de Barcelona. 

Avinyó cuenta con un centro educativo que vive un proceso transformador en muchos sentidos. Éste 2019 ha obtenido la condición de Instituto Escuela permitiendo realizar la continuación del, también nuevo, proyecto educativo a secundaria.

Con el cambio metodológico el alumno pasa a ser el protagonista en la construcción de su propio conocimiento y se pone en relieve el trabajo en equipo y los procesos de investigación. Se entiende también el Instituto Escuela como un sistema no aislado sino vinculado con el pueblo que también educa, coordinándose con las diversas entidades, instituciones y empresas.

Es con el vínculo con la Residencia de Artistas Cal Gras que el Institut Escola Barnola plantea el proyecto ProCrea con el reto de transmitir a los alumnos la pasión transformadora de los procesos creativos y su valor como herramienta de conexión y aprendizaje significativo.

 

BASES

1. Objetivo: la Residencia de Artistas Cal Gras y el IE Barnola abren una convocatoria para becar residencias a creadores, para el desarrollo de proyectos de creación y producción.

La temática general es Arte y territorio y se valoraran los proyectos que propongan una reflexión, o una práctica en todas las vertientes imaginables y utópicas tratando: recursos naturales, sostenibilidad, historia, cultura, sociedad, gestión, educación…

2. Destinatarios: creadores de todos los ámbitos (artes visuales, escénicas, literarias, musicales y de pensamiento) que con su trabajo generen nuevas miradas al territorio.

3. Duración: residencia de un mínimo de 7 días a un máximo de 15 días, entre el 20 de marzo y el 20 de junio de 2020. O entre el 3 de octubre y el 20 de diciembre.

4. Condiciones:

a. La Asociación Cal Gras – Art i Territori ofrece varias becas del 100% del coste del alojamiento, en la Residencia de artistas Cal Gras, en habitaciones individuales o compartidas (en caso de grupos), con uso de espacios comunes (cocina, comedor, salas de estar, etc.). Los espacios de trabajo, salas de reunión, biblioteca, wifi. Ver las características de las salas en la página web de la residencia.

b. La Asociación Cal gras coordina el contacto con la gente del territorio i el IE Barnola de Avinyó, así como con los servicios y proveedores en el caso de necesitar éstos servicios.

c. El transporte y las dietas corren a cargo del artista.

d. Incluir una propuesta para implicar o mostrar el trabajo realizado con una actividad para el IE Barnola. Ésta será consensuada y acompañada por la organización.

5. Solicitud: los artista interesados en la convocatoria pueden enviar el proyecto a:

CAL GRAS – c/ Francesc Macià, 1 – 08279 Avinyó (Barcelona), o a serveis@calgras.cat, indicando en el título del correo “ProCrea + nombre del artista” y adjuntando la siguiente documentación:

a. Un único documento con:

i. Datos de contacto del responsable del proyecto (adjuntar una imagen del DNI o del pasaporte).

ii. Número de participantes a la residencia, con nombre y apellidos.

iii. Propuesta de fechas para la residencia y fechas alternativas.

iv. Espacio que se necesita.

b. Proyecto creativo que se quiere desarrollar, en un máximo de 3 hojas, que incluya una propuesta de actividad para llevar a cabo a Cal Gras, al centro educativo de Avinyó o al territorio (muestra, actuación, taller, etc.).

c. Breve currículum (máximo una hoja) y muestra de obra (mediante vínculos o archivos adjuntos).

6. Selección y calendario:

a. Se pueden enviar las solicitudes hasta el día 21 de febrero de 2020.

b. La resolución de la convocatoria se notificará mediante correo electrónico a partir del dia 28 de febrero de 2020. Una vez notificado a los interesados se colgará en nuestra web.

c. La selección será realizada por el equipo del centro, un miembro de la Asociación Cultural Cal Gras y un representante del centro educativo de Avinyó.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES. La participación en esta convocatoria supone la aceptación de estas bases y de su resolución, así como los cambios que, por factores ajenos al equipo de Cal Gras, se puedan producir posteriormente.